Termina el verano y los roedores ya lo saben, DESCUENTOS en artículos para el control de roedores

Gebruiksvoorwaarden

INTELLECTUEEL EN INDUSTRIEEL EIGENDOM

De teksten, afbeeldingen, logo's, onderscheidende tekens, geluiden, animaties, video's, broncode en andere inhoud op deze website zijn eigendom van COMERCIAL MIDA of heeft in voorkomend geval het recht om ze te gebruiken en te exploiteren, en in die zin worden ze beschermd als werken door de geldende wetgeving inzake intellectuele en industriële eigendom.
Elke overdracht, distributie, reproductie of opslag, geheel of gedeeltelijk, van de inhoud opgeslagen op deze website, is uitdrukkelijk verboden zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar. Niettemin kunnen gebruikers de inhoud van de website reproduceren of opslaan voor hun exclusieve persoonlijke gebruik, waarbij uitdrukkelijk en nadrukkelijk verboden is om elementen of inhoud van deze website te reproduceren, gemaakt met het oog op winst of commerciële doeleinden.

GEBRUIKERSVERPLICHTINGEN

De gebruiker verbindt zich ertoe de website, de diensten en de inhoud op een zorgvuldige, correcte en wettige manier te gebruiken en zich in het bijzonder te onthouden van: het verwijderen, omzeilen of manipuleren van het "copyright" en andere identificerende gegevens van de rechthebbenden die zijn opgenomen in de inhoud, evenals de technische beschermingsmaatregelen of enige informatie die de inhoud zou kunnen bevatten.