Termina el verano y los roedores ya lo saben, DESCUENTOS en artículos para el control de roedores

Privacybeleid

PRIVACYBELEID:
Overeenkomstig de bepalingen van de Organieke Wet 15/1999 van 13 december inzake de Bescherming van Persoonsgegevens, informeert C.M. STORES & INNOVATIVE BUSINESS, S.L.U., hierna (Comercial Mida) genoemd, met NIF: B27496819 de Gebruiker dat zij eigenaar is van persoonsgegevensbestanden die zijn geregistreerd bij het R.G.P.D. (Algemeen Register van Gegevensbescherming) waarin zijn gegevens zijn opgenomen en worden verwerkt om de gevraagde diensten te verlenen en informatie te sturen over ons bedrijf die van belang kan zijn voor de Gebruiker.

 

VERZENDING EN REGISTRATIE VAN PERSOONSGEGEVENS
Het verzenden van persoonsgegevens is verplicht om contact op te nemen en informatie te ontvangen over de diensten die worden geleverd door (Comercial Mida). Het niet verstrekken van de gevraagde persoonlijke gegevens of het niet accepteren van dit privacybeleid betekent dat het niet mogelijk is om zich te abonneren, te registreren of informatie over deze diensten te ontvangen.

Overeenkomstig de bepalingen van de Organieke Wet 15/1999 van 13 december inzake de Bescherming van Persoonsgegevens, informeren wij u dat de persoonlijke gegevens die worden verkregen als gevolg van het verzenden van persoonlijke gegevens, zullen worden opgenomen in een bestand dat eigendom is van (Comercial Mida) met adres Avd. de Lugo, 99 - 27550 - Taboada - LUGO, waarbij alle beveiligingsmaatregelen zijn geïmplementeerd zoals vastgesteld in Koninklijk Besluit 1720/2007.

 

Nauwkeurigheid en waarachtigheid van de verstrekte gegevens.

De Gebruiker die informatie verstrekt aan (Comercial Mida) is als enige verantwoordelijk voor de waarachtigheid en correctheid van de opgenomen gegevens, waarbij (Comercial Mida) wordt vrijgesteld van elke verantwoordelijkheid dienaangaande.

De gebruikers garanderen en zijn in elk geval verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, geldigheid en authenticiteit van de verstrekte persoonlijke gegevens, en verbinden zich ertoe deze correct bij te werken. De gebruiker stemt ermee in om volledige en correcte informatie te verstrekken in het registratie- of abonnementsformulier.

(Comercial Mida) is niet verantwoordelijk voor de juistheid van informatie die niet door henzelf is opgesteld en waarvan een andere bron wordt vermeld, en aanvaardt daarom ook geen enkele verantwoordelijkheid voor mogelijke schade die kan voortvloeien uit het gebruik van dergelijke informatie. (Comercial Mida) wordt vrijgesteld van aansprakelijkheid voor enige schade of letsel dat de Gebruiker zou kunnen lijden als gevolg van fouten, gebreken of weglatingen in de verstrekte informatie door (Comercial Mida) mits deze afkomstig is van externe bronnen.

Doorgifte van gegevens aan derden.

Overeenkomstig de bepalingen van de Organieke Wet 15/1999 van 13 december inzake de Bescherming van Persoonsgegevens, geeft de Gebruiker toestemming voor de opname van zijn persoonsgegevens in een bestand dat eigendom is van C.M. STORES & INNOVATIVE BUSINESS, S.L.U., en dat deze kunnen worden doorgegeven aan Correos, CorreosExpress, DHL, SEUR, PackLink, Zeleris, StarPack Express, UPS en TNT met als doel de benodigde informatie te verstrekken voor de levering van uw bestelling.

Evenzo informeren wij u dat uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan derde entiteiten met als hoofddoel transport met als specifiek doel uw bestelling te leveren.

In dit verband wijzen wij u erop dat u dertig dagen de tijd heeft om schriftelijk uw bezwaar kenbaar te maken tegen de beschreven gegevensverwerking. Indien u na afloop van deze termijn geen bezwaar heeft gemaakt zoals hierboven aangegeven, wordt geacht dat u uw toestemming verleent voor de verwerking van uw persoonsgegevens op de eerder aangegeven voorwaarden. Aan de andere kant delen wij u mee dat u uw rechten van toegang, rectificatie, annulering en verzet kunt uitoefenen door te schrijven naar: C.M. STORES & INNOVATIVE BUSINESS, S.L.U. Avd. de Lugo, 99 - 27550 - Taboada - LUGO; of door een bericht te sturen naar het e-mailadres info@comercialmida.es

 

Uitoefening van de rechten van toegang, rectificatie, annulering en verzet.

U kunt uw communicaties richten en uw rechten van toegang, rectificatie, annulering en verzet uitoefenen via post op: C.M. STORES & INNOVATIVE BUSINESS, S.L.U. Avd. de Lugo, 99 - 27550 - Taboada - LUGO, of per e-mail: info@comercialmida.es samen met een geldig bewijs van identiteit, zoals een kopie van uw identiteitsbewijs, en onder vermelding van "GEGEVENSBESCHERMING" in het onderwerp.

 

Acceptatie en Toestemming.

De Gebruiker verklaart op de hoogte te zijn gesteld van de voorwaarden met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, en aanvaardt en stemt in met de verwerking ervan door (Comercial Mida), op de wijze en voor de doeleinden zoals aangegeven in dit Privacybeleid Persoonsgegevens.

 

WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID.

(Comercial Mida) behoudt zich het recht voor om dit beleid aan te passen aan nieuwe wet- en regelgeving en aan de praktijken in de sector. In dergelijke gevallen zal (Comercial Mida) de wijzigingen op deze pagina aankondigen met redelijke voorafgaande kennisgeving voordat deze van kracht worden.